Samen leren, samenleven!

Om een goede zorg te bieden houden we altijd rekening met de beginsituatie. Door het
bekijken van de beginsituatie kan de school focussen op de noden van de kinderen. Zo biedt
de school gelijke onderwijskansen voor iedereen.


Door de analyse van de beginsituatie kunnen we al vanaf de peuterklas inzetten op préteaching.
Aan de hand van het leerlingvolgsysteem kan de school continuïteit beiden.
De school focust niet enkel op de talenten van de leerlingen maar ook op die van de leerkrachten. Zo kunnen we de expertise met elkaar delen.
Wij leggen dan ook de nadruk op een krachtige preventieve werking.


Elk kind is uniek daarom gaan wij ons onderwijsproces afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Vandaar dat wij werken in zorggroepen binnen de klaswerking. Zo kan elk morootje zich optimaal ontwikkelen.
Het leren is een sociaal gebeuren. Vandaar er veel interactie is tussen leerlingen en leerkracht. Het blijft een uitdaging voor de leerkracht om interesse op te wekken. Zo sluiten de lessen aan bij de leefwereld van de kinderen.

Er wordt niet enkel over de leerlingen gesproken maar ook met de leerlingen. Daar ouders een belangrijke rol spelen op het schoolsucces, vinden wij het belangrijk de nodige ondersteuning te bieden binnen het gezin. We vinden transparant werken heel belangrijk, vandaar dat we ook een vlotte samenwerking en open communicatie hebben met het CLB en externen. En dit alles in het belang van onze morootjes!
Want op deze manier creëren we een goed welbevinden voor de leerlingen, ouders en het volledige schoolteam!